REGULAMIN ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ KLUB SPORTOWY AKADEMIA BOKSU TAJSKIEGO MONGKOM
I. DEFINICJE
1. Klub – Klub Sportowy MONGKOM – Akademia Boksu Tajskiego .
2. Instruktor/trener/asystent trenera – osoba prowadząca zajęcia w Klubie.
3. Uczestnik – Członek Klubu, który opłaca składki członkowskie.
4. Cennik – tabela aktualnych składek.
5. Składka – stała obowiązkowa miesięczna składka członkowska, która uprawnia Członka Klubu do uczestnictwa w
zajęciach.
6. Biuro/Recepcja – miejsce przeznaczone do udzielania informacji, przyjmowania opłat i rozwiązywania
problemów przez pracowników administracyjnych Klubu.
7. Sala – miejsce, w którym odbywają się zajęcia organizowane przez Klub.
8. Zajęcia – zajęcia sportowe/sztuki walki
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Klub jest organizatorem zajęć sportowych sztuk walk.
2. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika wszystkich punktów niniejszego
Regulaminu (w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego) 3. Uczestnictwo w
zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika ( w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego
rodzica lub opiekuna prawnego) na wykorzystanie wizerunku Uczestnika, publikacji zdjęć i filmów z udziałem
Uczestnika na stronach internetowych Klubu, w prasie, telewizji i innych mediach, w celach promocyjnych,
marketingowych i reklamowych Klubu.
4. Każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich, jego rodzic lub opiekun prawny) przy zapisie na zajęcia
zobowiązany jest wypełnić, podpisać i oddać Deklarację Członkowską oraz wnieść obowiązkową opłatę
rejestracyjną (WPISOWE) w wysokości 70 zł na dany sezon . Wniesienie opłaty rejestracyjnej dotyczy nowych
uczestników oraz osób, które już opłaciły ją w poprzednim sezonie . Przy wniesieniu opłaty rejestracyjnej
uczestnik nabywa prawo do udziału w rywalizacji w barwach Klubu oraz do reprezentowania Klubu na
występach, pokazach, eventach,zawodach itp.
5. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Klubu o zmianach danych teleadresowych
niezbędnych do kontaktu z nim.
6. Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzic lub opiekun prawny) jest świadomy własnego stanu
zdrowia oraz kondycji fizycznej. Deklaruje, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w
zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
7. Za bezpieczeństwo dzieci, poza salą treningową, odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie prawni.
8. Trenerzy/Instruktorzy oraz ich asystenci nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników w czasie drogi na zajęcia
do Klubu oraz powrotu do domu.
9. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, Klub nie ponosi
odpowiedzialności.
10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. 11. Uczestnicy
są zobowiązani do poszanowania mienia oraz do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z
niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. (w przypadku osób niepełnoletnich
odpowiedzialność za straty materialne spowodowane przez Uczestnika ponosi jego rodzic lub opiekun prawny) 12. O
opuszczenie obiektu mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich
zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu.
13. Klub nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do
posiadania aktualnej polisy NNW.
III. REJESTRACJA I UCZESTNICTWO
1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania

alkoholu i środków odurzających.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Klubu zapisani na listę uczestników danych zajęć.
Wyjątkiem są zajęcia pokazowe lub próbne.
3. Na zajęcia można zapisać się w Recepcji Klubu osobiście lub telefonicznie
4. W każdym nowym sezonie, rozpoczynającym się we wrześniu, należy zapisać się do wybranej grupy. 5. Zajęcia
odbywają się na różnych poziomach zaawansowania:
1 – grupy początkujące
2 – grupy średniozaawansowane
3 – grupy zawodnicze
W zajęciach grup na poziomie 2 i 3 uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę Trenera
prowadzącego grupę.
6. Liczba Uczestników w każdej grupie jest ograniczona. Po osiągnięciu maksymalnej liczby Uczestników grupy, lista
zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową i
poinformowana o tym fakcie telefonicznie.
7. W Sali, podczas zajęć, mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy zajęć i pracownicy Klubu.
8. O terminie pierwszych zajęć Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
9. Pierwsze zajęcia kandydata na członka Klubu- w ramach NABORU- nie obligują do regularnych treningów. Jeżeli
kandydat decyduje się na rozpoczęcie współpracy z Klubem, wówczas jest zobowiązany do opłacenia
miesięcznej składki członkowskiej.
10. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania danej grupy lub połączenia dwóch grup w jedną z uwzględnieniem
posiadanych przez uczestników umiejętności w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników lub
znacznego zmniejszenie się liczby Uczestników w trakcie trwania zajęć.
11. Osoba, która nie opłaciła Składki za zajęcia, nie ma prawa w nich uczestniczyć i zobowiązana jest opuścić
Salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji, może kontynuować
udział w zajęciach.
12. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć bez zgody Klubu. 13. Na prośbę
osoby zainteresowanej Klub w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w Recepcji wystawia zaświadczenie
o uczestnictwie w zajęciach.
14. W grupach turniejowych uczestnictwo w zawodach może wiązać się z koniecznością przystąpienia do
wskazanych Federacji, na podstawie odrębnych deklaracji członkostwa i wymagających opłacenia składki
rocznej lub/i licencji zawodniczej.

15.Za wszelkie szkody wyrządzone w klubie odpowiada uczestnik zajęć a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzic/opiekun prawny.
IV.ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem semestralnym i grafikiem zajęć Klubu. Organizacja roku
dotycząca dni wolnych od zajęć prowadzona jest w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów administracji
państwowej, regulujących pracę w roku szkolnym i przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach
publicznych. (tzw. Kalendarz Roku Szkolnego) O wprowadzeniu dodatkowego dnia wolnego Klub zobowiązuje się
powiadomić Uczestników zajęć. Wynikające z w/w rozporządzenia dni wolne od zajęć nie podlegają
„odrabianiu”
2. W trakcie przerw od zajęć regularnych w danym roku szkolnym Uczestnik może brać udział w prowadzonych
przez Klub seminariach, obozach oraz innych oferowanych formach, za dodatkową opłatą określoną przez
Klub w aktualnej ofercie i cenniku.
3. Klub ma prawo zorganizować zastępstwo Instruktora/Trenera, bez konieczności informowania Uczestników o
zmianie.
4. W wyjątkowych przypadkach Klub ma prawo do skrócenia, odwołania zajęć lub zmiany terminu zajęć grupy, o
czym niezwłocznie poinformuje Uczestników zajęć. Odrabiane zajęcia odbędą się w innym nie negocjowanym

terminie, który zostanie określony przez Klub w możliwie najkrótszym czasie.
5. Grupy podzielone są pod względem wieku i poziomu zaawansowania. Podział ten wyznaczony jest przez Trenera,
a ewentualne przeniesienia możliwe tylko i wyłącznie po jego akceptacji. 6. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort
Uczestników, Trener/Instruktor ma prawo odmówić wpuszczenia na zajęcia osoby spóźnionej, ponieważ każde
zajęcia poprzedzone są rozgrzewką, która jest ważną częścią treningu. 7. Uczestnik przed wejściem do Sali ma
obowiązek zmiany obuwia. Trener/Instruktor ma prawo nie wpuścić do Sali osób w obuwiu niszczącym lub
brudzącym podłogę.
8. Rodzicom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać na sali ćwiczeń podczas zajęć tanecznych. W
przerwie między zajęciami rodzice wchodzący na salę są zobowiązani do zdjęcia obuwia.
9. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć zabrania się przebywania w Sali bez wiedzy i zgody
Trenera/Instruktora.
10. Trener/Instruktor ma prawo wyprosić z zajęć osoby, których zachowanie zakłóca ich przebieg. 11. O udziale
uczestników Klubu w zawodach, występach, pokazach oraz turniejach decyduje główny Trener.
V. REGULAMIN OPŁAT
1. Każdy członek klubu zobowiązany jest wnieść jednorazową, obowiązkową opłatę rejestracyjną 2. (WPISOWE)
w wysokości 50 zł na sezon . Wniesienie opłaty rejestracyjnej dotyczy nowych członków oraz osób, które opłaciły ją
w poprzednim sezonie .
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest regularne opłacanie comiesięcznej składki członkowskiej. Wysokość
składki zależy od wybranej formy zajęć i okresu, a jej dokładną wysokość określa cennik i harmonogram wpłat
(załącznik 1) Regulaminu.
4. Składka członkowska jest opłatą STAŁĄ, PŁATNĄ CO MIESIĄC.
5. Uczestnik, który nie opłacił składki członkowskiej, nie ma prawa uczestniczyć w zajęciach i zobowiązany jest
opuścić salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w recepcji Klubu lub po
okazaniu dowodu wpłaty może kontynuować udział w zajęciach.
7. Składka członkowska NIE ULEGA POMNIEJSZENIU z powodu braku obecności Uczestnika na zajęciach. Jest ona
stała. Rezygnacja z zajęć może nastąpić w każdym momencie, z tym że opłata za zajęcia w danym miesiącu w

którym jest dokonana rezygnacja nie podlega zwrotowi.

8. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na następny miesiąc.
9. Wpłat można dokonywać gotówką w Recepcji bądź przelewem na wskazane konto Klubu.
10. Na wniosek osoby zainteresowanej, zgłaszającej ten fakt PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI, Klub wystawia
fakturę (zgodnie z art.106b ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług) .
11. W związku z aktualną sytuacją sanitarno – epidemiologiczną obowiązującą w naszym kraju oraz
obowiązkiem Klubu do wykonywania wszelkich regulacji prawnych nałożonych przez Główny Inspektorat
Sanitarny oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, w przypadku zawieszenia działalności pracy Klubu w danym
miesiącu, Klub nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy wpłaconych na poczet składki członkowskiej
danego miesiąca.
12. Koszt dodatkowych szkoleń,obozów itp. pokrywa uczestnik.
13. Koszt licencji zawodniczych, strojów, wyjazdów, startowego oraz inne koszty związane z uczestnictwem w
zawodach ponosi uczestnik.
Postępowanie w sytuacji zaległości w uiszczaniu składek członkowskich:
1. Wstęp na zajęcia organizowane przez Klub mają jedynie członkowie Klubu, którzy znajdują się na liście
uczestników zajęć oraz którzy mają opłacą składkę członkowską za dany miesiąc.
2. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zajęciach członka Klubu, który ma nieuregulowane
składki członkowskie. W takiej sytuacji zawiadamiany jest opiekun prawny, a członek, który nie może
uczestniczyć w zajęciach, oczekuje na odbiór przez opiekuna prawnego w recepcji Klubu. Po uregulowaniu
należności członek Klubu może kontynuować udział w zajęciach.

3. W przypadku wystąpienia zaległości w uiszczaniu składek członkowskich, Klub dzwoni z upomnieniem o
konieczności uregulowania należności, a w przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym w upomnieniu
terminie Klub wysyła ostateczne, przedsądowe wezwanie do zapłaty.
4. W przypadku braku uregulowania należności w określonym w wezwaniu do zapłaty terminie, Klub dochodzi
należności na drodze sądowej. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę Klubu.
5. W przypadku, gdy zaległości w uiszczaniu składek członkowskich Klub zastrzega możliwość wykreślenia
Uczestnika z listy członków Klubu w trybie natychmiastowym.
6. Osoba usunięta z powodu nie opłacania zajęć może starać się o ponowne przyjęcie. Warunkiem ponownego
przyjęcia do Klubu jest uregulowanie zaległości w stosunku do Klubu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niezapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od obowiązku stosowania się do jego postanowień. 2.
Osoby małoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych. 3.
Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. Uczestnicy zostaną powiadomieni o
zmianie Regulaminu telefonicznie i/lub na adres poczty elektronicznej. W przypadku braku akceptacji zmian
przez Uczestnika, przysługuje mu prawo rezygnacji z członkostwa w Klubie.
4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem Regulaminu są poddawane rozstrzygnięciu przez
Zarząd Klubu
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczącym jego przedmiotu mają zastosowanie
przepisy obowiązującego prawa polskiego.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
informujemy, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych Klubowiczów jest: AKADEMIA BOKSU TAJSKIEGO SEBASTIAN
DĄBROWSKI z siedzibą w Łodzi 91-059 , na ul. Zgierskiej 42a, posiadający NIP:
7262399082 z którym Klubowicz może skontaktować się listownie pod w/w adresami oraz mailowo pisząc na
adres sebastian.mongkom.gym@gmail.com
Dane osobowe Klubowiczów przetwarzane są w celu: zawierania umów oraz realizacji oferowanych przez Klub
usług oraz ich rozliczenia, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Klubu; wypełnienia
obowiązków
prawnych ciążących na Klubie, ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami
(wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy z Klubowiczem); w celach marketingowych (m.in. przesyłanie
materiałów marketingowych – akcje promocyjne, rabaty, bony) i badania opinii publicznej, a także na potrzeby
prowadzonej działalności w celach statystycznych i analitycznych. Przy przetwarzaniu danych osobowych
Klubowiczów, Klub przekazuje dane osobowe Klubowiczów podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Klubu
uczestniczących w wykonywaniu jego czynności i wspierających w świadczeniu usług (w tym drogą
elektroniczną), usługi w ramach kart sportowych,doradcze, pomoc prawną i podatkową, rachunkową, firmom
informatycznym , agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie

w
określonych przez Klub celach, o których mowa powyżej. 3. Dane osobowe Klubowiczów będą
przechowywane
przez okres: – obowiązywania Umowy zawartej z Klubowiczem i przez okres trwania karnetów oraz po ich
zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Klubu wynikającym z powszechnie obowiązujących
przepisów
prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych) ; – okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Klub
lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Klubu, na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów
prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa. 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych , przenoszenia swoich danych do innego
administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby
marketingu bezpośredniego, cofnięcia zgody w przypadku, gdy Klub będzie przetwarzał dane Klubowicza w
oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klubowicz uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO. 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz
uczestnictwa w treningach organizowanych przez Akademia Boksu Tajskiego Sebastian Dąbrowski. Jest
Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie możliwość
odmowy zawarcia umowy. 7. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w sposób niezautomatyzowany w
celu opracowania dedykowanej oferty.

IX. ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w powyższym
oświadczeniu przez AKADEMIA BOKSU TAJSKIEGO SEBASTIAN DĄBROWSKI w Łodzi, w celu:
a) Realizacji umowy związanej ze świadczonymi przez Klub usługami (realizacja treningów, ewentualne
informowanie o odwoływaniu lub zmianie godziny zajęć).Przesyłania materiałów marketingowych oraz ich
oferowania (akcje promocyjne, rabaty, upominki). Na potrzeby prowadzonej działalności w celach statystycznych
i analitycznych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji umowy.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest AKADEMIA BOKSU TAJSKIEGO SEBASTIAN DĄBROWSKI , ul. Kościuszki 3 90-419 Łódź NIP: 7262399082 prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z rejestracją.

2. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: sebastian.mongkom.gym@gmail.com lub pod numerem telefonu: 798 639 042 .

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zapisów na zajęcia sportowo-rekreacyjne w AKADEMIA BOKSU TAJSKIEGO SEBASTIAN DĄBROWSKI., na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a) RODO.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

5. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe aczkolwiek i niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. zapisie.

AKADEMIA BOKSU TAJSKIEGO SEBASTIAN DĄBROWSKI